Download

             กระทรวงไอซีทีเตรียมแจกโปรแกรมเฮ้าส์คีปเปอร์พร้อมจัดสัมมนาทั่วประเทศ
             กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ทำโปรแกรมเฮ้าส์คีปเปอร์ สำหรับป้องกันภัยแฝงจากการใช้อินเทอร์เน็ต เว็บไซต์และคอมพิวเตอร์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งได้รับการตอบรับจากหน่วยงาน สถานศึกษา ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจเป็นจำนวนมากเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

             สำหรับปีนี้ กระทรวงไอซีทีเตรียมแจกโปรแกรมเฮ้าส์คีปเปอร์พร้อมจัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลความรู้สู่ประชาชน รวมทั้งกระตุ้นให้รู้ถึงภัยแฝงและการป้องกันตน
จากการใช้งานคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ตที่ไม่เหมาะสม สำหรับประชาชนและสถานศึกษาทั่วประเทศ เพื่อช่วยให้เกิดเครือข่ายป้องกันเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมของภาคประชาชนและภาครัฐในรูปแบบสมัครใจ

             ผู้ที่สนใจดาวน์โหลดโปรแกรมเฮ้าส์คีปเปอร์ โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง ระบบจะจัดส่งไฟล์โปรแกรมไปยังอีเมล์ หรือท่านสามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากแบนเนอร์

download คู่มือการใช้งานโปรแกรมเฮ้าส์คีปเปอร์

download Microsoft .NET Framework 2.0

download คู่มือการใช้งาน (ล่าสุด)

Please fill out all information for your benefit and convenient contact * require information


 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *
 • *

The best parental control software in Thailand. The most trusted software for schools and parents.